Alta löydät BESTWAY EUROPE S.p.A.:n, jonka kotipaikka on Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese (20098), Milano, Italia (jäljempänä "BESTWAY"), soveltamat takuuehdot tuotteille, joita myydään Euroopan talousalueella BESTWAY-tavaramerkillä.

1. Lakisääteinen takuu

1.1 Lakisääteinen takuu annetaan EU-direktiivien 1999/44/EU ja 2019/771/EU mukaisesti, joiden tarkoituksena on suojata kuluttajaa, kuten alla on määritelty, siinä tapauksessa, että ostetut tuotteet ("Tuotteet") eivät ole vaatimusten mukaisia.

Oston ajankohdasta riippuen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

 • · EU-direktiivi 1999/44/EU koskien kaikkia 31. joulukuuta 2021 tai sitä ennen ostettuja tavaroita;
 • · EU-direktiivi 2019/771/EU koskien kaikkia 1. tammikuuta 2022 tai sen jälkeen ostettuja tavaroita.

1.2 Edellä mainittujen EU-direktiivien mukaan kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka ostaa Tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity hänen liiketoimintaansa, elinkeinoonsa tai ammattitoimintaansa ("Kuluttaja").

1.3 Lakisääteinen takuu on voimassa 24 kuukautta siitä, kun tavarat on toimitettu Kuluttajalle, ellei kunkin Euroopan unionin jäsenvaltion lainsäädännöstä toisin johdu.

1.4 Jos Kuluttaja uskoo, että hän on ostanut Tuotteen, joka ei ole vaatimusten mukainen, Kuluttajan tulee ottaa yhteyttä jälleenmyyjään soveltaakseen Tuotetakuuta.

1.5 BESTWAY on velvollinen antamaan Tuotteiden mahdollista vaatimustenvastaisuutta koskevan takuun jokaiselle Kuluttajalle, joka on ostanut Tuotteet suoraan BESTWAYltä.

2. BESTWAYn valmistajan takuu

2.1 BESTWAY tarjoaa mahdollista vaatimustenvastaisuutta koskevan lisätakuun ("BESTWAYn valmistajan takuu") rajatulle tuotevalikoimalle sanotun kuitenkaan rajoittamatta lakisääteisiä takuita ja etuoikeuksia ja Kuluttajan mahdollisuutta aktivoida edellä mainittu lakisääteinen takuu.

2.2 BESTWAYn valmistajan takuu koskee vain Kuluttajan tekemiä ostoksia eli tavaroita, jotka yksityishenkilö on ostanut tarkoituksiin, jotka eivät liity hänen liiketoimintaansa, elinkeinoonsa tai ammattitoimintaansa. Jos Kuluttaja on esimerkiksi sidoksissa yritykseen, joka käyttää tuotteitamme kaupallisiin tarkoituksiin, Tuote ei kuulu BESTWAYn valmistajan takuun piiriin.

2.3 Tuotteen valmistajan takuun voi aktivoida Kuluttaja tai jälleenmyyjä seuraavien ehtojen mukaisesti.

(a) BESTWAYn valmistajan takuun kattamat tuoteluokat:

 • · Lay-Z-Spa™-setit
 • · Lay-Z-Spa™-setit, joissa on WiFi
 • · Lay-Z-Spa™-viihdekeskus
 • · Fast Set™ (183 x 51 cm tai suurempi)
 • · Steel Pro™
 • · Steel Pro Max™
 • · Power Steel™
 • · Hydrium™
 • · Flowclear™-suodatinpumppu
 • · Flowclear™ Skimatic -suodatinpumppu
 • · Flowclear™-hiekkasuodatin
 • · Flowclear™-altaanlämmitin
 • · Flowclear™-kloorauslaite
 • · Flowclear™ Swimfinity
 • · Puhdistusrobotit AquaTronix, AquaGlide, AquaRover
 • · Tikkaat, mutta vain jos ne sisältyvät allassettiin
 • · Katteet ja pohjakankaat, mutta vain jos ne sisältyvät allassettiin
 • · Huoltosetit, mutta vain jos ne sisältyvät allassettiin
 • · Lainelauta
 • · Hydro Force™ -SUP-lauta
 • · Hydro Force™ -vene
 • · Water Park – Constant Air

(b) BESTWAYn valmistajan takuun kesto

Kaikkien edellä kohdassa 2.3 (a) mainittujen BESTWAY-Tuotteiden valmistajan takuu on voimassa – ellei Euroopan unionin kunkin jäsenvaltion lainsäädännöstä toisin johdu – 24 kuukautta kuitissa tai oston yhteydessä annetussa veroasiakirjassa ilmoitetusta päivästä alkaen.

BESTWAYn valmistajan takuun mukaisten oikeuksien menettämisen välttämiseksi BESTWAY-Tuotteen oletetusta vaatimustenvastaisuudesta on ilmoitettava BESTWAYlle kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta kohdan 2.3 (c) mukaisesti.

(c) BESTWAYn valmistajan takuun aktivoiminen ja palvelut

Ilmoittaakseen Tuotteen oletetusta vaatimustenvastaisuudesta ja aktivoidakseen BESTWAYn valmistajan takuun Kuluttajan tai jälleenmyyjän tulee ottaa yhteyttä asuinmaassaan sijaitsevaan BESTWAYn tarjoamaan asiakaspalvelukeskukseen.

Vaatimus voidaan esittää:

Tiedonannon on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • · Kuluttajan yhteystiedot;
 • · ostopäivä ja kopio kuitista tai veroasiakirjasta;
 • · tuotenumero;
 • · sarjanumero;
 • · kuvaus ja/tai kuvia ja/tai video vaatimustenvastaisuudesta;
 • · kuvia ja/tai video tuotteen asennuksesta;
 • · kaikki muut asiakirjat, joita BESTWAY saattaa tarvita vaatimuksen tutkimiseksi.

Kun BESTWAYn valmistajan takuu on aktivoitu, Kuluttaja on velvollinen toimittamaan BESTWAYlle kaikki edellä mainitut tiedot, jotka ovat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että BESTWAY pystyy analysoimaan ilmoituksen ja korjaamaan ongelman kohtuullisessa ajassa.

Jos yhtä tai useampaa yllä mainituista vaatimuksista ei täytetä, BESTWAYn valmistajan takuuta ei sovelleta; Kuluttajan kannattaa kuitenkin huomata, että hän voi aina vedota tämän asiakirjan kappaleessa 1 esitettyyn lakisääteiseen takuuseen.

Jos BESTWAY havaitsee Tuotteen olevan vaatimusten vastainen, BESTWAY vaihtaa vain vialliset varaosat eikä koko settiä. Valmistajan takuuaika ei ala tällaisessa tapauksessa uudelleen alusta kyseisen varaosan tai koko setin kohdalla, vaan BESTWAYn valmistajan takuuta ei keskeytetä viallisten osien vaihtamisen vuoksi ja se pysyy voimassa alkuperäiseen päättymispäivämääräänsä saakka

Korvaamisesta ei aiheudu mitään lisäkustannuksia Kuluttajalle.

Korvaamisesta ei aiheudu mitään lisäkustannuksia jälleenmyyjälle, jolta Kuluttaja on ostanut Tuotteen, ellei toisin johdu kauppakäytännöstä, joka jälleenmyyjän tulee lukea ennen BESTWAYn valmistajan takuun aktivointia. Aktivoimalla takuun jälleenmyyjä hyväksyy kaikki BESTWAYn kauppakäytännön uusimman version ehdot.

(d) BESTWAYn valmistajan takuun soveltamisen rajoitukset

BESTWAYn valmistajan takuu koskee ainoastaan BESTWAY-tuotteiden vaatimustenvastaisuutta. Se ei siis kata mistään muista syistä johtuvia ongelmia, kuten virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käytöstä, huonosta tai riittämättömästä huollosta tai hallinnoinnista, kemikaalien vääränlaisesta käytöstä, virheellisestä virransyötöstä, laiminlyönnistä tai vääränlaisesta käytöstä, käsittelystä ja/tai BESTWAY-Tuotteen muokkaamisesta taikka sopimattomien ja/tai muiden kuin alkuperäisten lisälaitteiden ja/tai varaosien käytöstä johtuvia ongelmia, ulkopuolelle näkyvillä olevia vaurioita, joista ei ole ilmoitettu toimituksen yhteydessä, sääolosuhteiden vaikutuksesta syntyneitä vaurioita, mitä tahansa vikaa, joka ei johdu tuotanto-ongelmasta tai puuttuvia varaosia, joista ilmoitetaan yli kaksi kuukautta ostoajankohdan jälkeen.

Bestway-tuotteet eivät kuulu BESTWAYn valmistajan takuun piiriin, jos ne on ostettu käytettyinä ja/tai kunnostettuina. Lisäksi takuita ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

BESTWAYn valmistajan takuu ei kata tuotteita, jotka on avattu ja/tai joita on käsitelty ilman BESTWAYn suostumusta (esimerkiksi avattua pumppua).

BESTWAYn valmistajan takuu ei kata mitään veden ja kemikaalien kulutuksesta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

BESTWAYn valmistajan takuu ei kata mitään tuotteen käyttöohjeen vastaisen virheellisen asennuksen ja/tai kokoonpanon aiheuttamia omaisuusvahinkoja, kuten Tuotteessa olevan vuodon aiheuttamia vaurioita, jotka johtuvat siitä, että Tuote on asennettu epätasaiselle ja/tai muutoin Tuotteelle sopimattomalle pinnalle.

Mistään kuluttajan tai jälleenmyyjän tekemistä muokkauksista ja/tai korvaavista tuotteista ei voi vaatia hyvitystä, jos ne on tehty BESTWAYn takuun ehtojen vastaisesti.

Eri maiden erilaisten turvallisuusstandardien ja/tai -säännösten vuoksi BESTWAY varoittaa Kuluttajaa siitä, että BESTWAY-Tuotteiden asennus ja/tai käyttö muussa maassa kuin siinä, josta Tuotteet on ostettu, voi aiheuttaa vammoja ja/tai omaisuusvahinkoja ja/tai itse Tuotteen (tai sen yksittäisen osan) vaurioitumisen. Tässä esitettyjen vaatimusten noudattamatta jättäminen voi mitätöidä BESTWAYn valmistajan takuun.

(f) Voimaantulopäivä

BESTWAYn takuuta sovelletaan kaikkiin kohdan 2.3 (c) mukaisiin BESTWAY-Tuotteisiin, joihin sovelletaan tämän asiakirjan kohdassa 1.1 mainittuja EU-direktiivejä.

Julkaisupäivä: 1. toukokuuta 2022.